قوانین حل اختلاف در نماپت

در صورت بروز اختلاف فی مابین نماپت و کاربر برای حل مشکل پیش آمده، کاربر متعهد می گردد نهایت همکاری با تیم نماپت را بعمل آورد.  

در صورتی که بین کابران اختلافی پیش آمد و یا بین آگهی دهنده و آگهی بیننده (بهره بردار از آگهی) اختلافی پیش آمد نماپت کمال همکاری را با رعایت موازین به جهت رفع اختلاف مینماید اما در صورت عدم رفع مشکل طرفین میبایست از طریق مراجع قضایی اقدام کرده و نماپت دراین زمینه بیطرف است.